Iwwert eis

Eis Verbindung: Eng staark Gemeinschaft

Mir sinn eng Studenteverbindung di Faarwen dréit (farbentragend), awer d’Duelléieren am Fechten (Mensur) net praktizéiert (nichtschlagend). Eng staark Aalhäreschaft (eis Ancienen) suergt fir deen néidege finanzielle Réckhalt a kann eis an eisen Étuden an eisem Beruff ëmmer ënnerstëtzen. Zesumme mat eise studéierende Memberen (“Aktiver”) schaafe mir d’Grondlag dofir, datt d’Uniszäit net nëmmen eng banal Fortsetzung vun der Schoul ass. Eis Memberen kommen net nëmmen aus ganz Däitschland, mee aus ganz Europa an deels vu nach méi wäit hiër. Mir hunn ee staarkt Netzwierk uechter d’Welt.

Eist Zil: D’Förderung vun der Perséinlechkeetsbildung

Eis Gemeinschaft lieft no der Devise “Ee fir alleguerten, an alleguerte fir een”, also vun deem, wat een och als “échange mutuel” kennt. Hei gi Relatiounen a Frëndschaften opgebaut, di ee Liewe laang halen. Mir kënnen dir fir deng perséinlech Entwécklung vill ginn an dech op dengem Wee ënnerstëtzen. Wann s de zu eis gehéiere wëlls, dann erwaarde mir, datts du an dengen Étuden engagéiert bass an dass de an eiser Verbindung vill Asaz weis.

Mir Derendinger leeë Wert op eng allgemeng, fächeriwwergräifend a politesch Bildung, a mir erwaarden, datt ee sech kritesch mat de Problemer vun eiser Zäit ausenaner sëtze kann. Mir verlaangen och Bereetschaft fir verantwortungsvollt Verhalen an der Gemeinschaft, Oppenheet a Vertrauen.

Di Bezeechnung “Burschenschaft” kënnt aus eises Geschicht a versteet sech och haut nach mat eiser liberaler Haltung. Als Studenteverbindung mat auslännesche Memberen distanzéiere mir eis vun der Féderatioun “Deutsche Burschenschaft”, vun där mir eis schonns 1981 getrennt hunn. Mir si politesch a reliéis net gebonnen. Mir sti fir fräiheetlech, demokratesch Strukturen a fir ee vun der occidentaler Kultur geprägt Europa. Weltoppenheet, Achtung a Respekt viru jidder Mënsch si fir eis eng Selbstverständlechkeet. Mir Derendinger iwwerhuele Verantwortung an der Politik, an der Wirtschaft an an der Gesellschaft. Grad doduerch, datt mir scho jonk wichteg Fonctiounen an eiser Communautéit iwwerhuele, si mir dozou fäeg. Séminairë a konstruktiv Gespréicher ënnerstëtzen dat Ganzt. Een Derendinger kann sech op all wiertschaftlechem a politeschem Buedem sécher bewegen. D’Entwécklung vu Kompetenzen fir ze Guidéieren an ze Delegéieren, souwi d’Erlange vun enger sophistiquéierter Rhetorik gëtt bei eis permanent gefördert.