Motto

De Motto vun der Derendingia ass:

“Ee fir s’alleguerten, an alleguerte fir een”

Des Devise steet prägnant fir eis Ziler an d’Ausriichtung vun eiser Verbindung. Si symboliséiert d’Denken an d’Handele vun alle Memberen. Si steet fir d’Verbonnenheet vun all de Memberen ënnereneen an deem géigesäitege Huelen a Ginn, op deems onsere Liewensbond fousst.

Donieft féiere mir och nach dee Motto, deen alleguerten d’Burschenschafte vereent:

“Éier, Fräiheet, Vaterland”

Wat versti mir dorënner?

D’Éier ass fir eis och haut nach een onverzichtbare Bestanddeel vun all Wäertesystem. Si hëlleft jidderengem dobäi, selwer no eegenen Idealer a Grondsätz ze denken an ze handelen, och ouni datt engem genau Regelen dat virschreiwen. Mir verstinn d’Éier awer net als Süffisance, Egotismus oder Abildung. Zur Éier gehéiert och de Respekt virun dem Aneschtsin vun deem Aneren, Disziplin, Éierlechkeet, d’Léift fir d’Wourecht an d’Astoe fir seng eegen Iwwerzeegungen.

D’Fräiheet ass een vun deenen héchste Wäerter an eiser moderner, demokratescher a liberaler Gesellschaft. Si ze respektéieren an ze verdeedegen, daat ass d’Aufgab an d’Verflichtung vun all Mënsch. Fir eist gëllt d’Fräiheet ëmmer fir präzis Ziler. De Genoss vu Fräiheet muss ëmmer d’Bedierfnisser vun deenen aneren berücksichtegen, si dierf nimools willkürlech oder ouni Limitte sinn. Just Fräiheet erméiglecht engem ee selbststännegt a sënnvollt Liewen.

Vaterland: Fir eis ass d’Iddi vun enger däitscher Patrie ëmmer kritesch ze hannerfroen, se soll net fir naiv däitsch Associatiounen oder Iwwerhieflechkeet stoen. Dat Vaterland, fir dat mir eis verflichten (och als Auslänner), lieft a gedeit haut, an net an der Vergaangenheet. D’Léift zu him manifestéiert sech an engem Antrieden fir seng Wäerter an am Engagement fir de Staat an d’Gesellschaft. Dozou gehéiert eben och, di däischter Säiten aus der Géigewaart an aus der Geschicht net ze banaliséieren, schéin ze schwätzen oder éieren ofzestreiden. Andeem s jiddereen seng eegen national a kulturell Identitéit unhëllt, kann een och den individuellen Charakter vun anere Natioune respektéieren an zesummen den europäesche Geescht weiderentwéckelen.